1. Tracker Oy:s sekretesspolicy

Våra kunders integritet är viktig för Tracker och vi vill vara så öppna som möjligt när det gäller dataskydd. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och överför våra kunders personuppgifter.

Detta inkluderar information som kan användas för att identifiera eller kontakta en person. Du kan välja bort detta, men det kan leda till att det blir svårare eller omöjligt att använda dina produkter och tjänster.

Personuppgifter om användare av spårningsutrustning

När en person börjar använda Tracker-systemet används en aktiveringshändelse för att skapa en licenspost för licensservern. Licensinformation omfattar personens namn, e-postadress, telefonnummer och licensinformation. Dessutom skapas en användarprofil i tjänsten Live routing, med användarens lösenord, personliga föremål och platsinformation.

Programmet söker inte automatiskt i användarens kontaktlista, men när enheten visas söker programmet i telefonboken för att se om det finns ett namn i telefonboken för det telefonnummer som användaren angett och sparar det om det hittas. Appen kan också lagra bilder som användaren valt på nätet, till exempel som sin egen eller som profilbild för sin enhet, för att visa dem för andra användare.

Personuppgifterna för den kund som gör ett köp i Trackers webbutik lagras i Trackers kundregister. Obligatoriska uppgifter är personens namn, gatuadress, postnummer, postort, användarnamn och lösenord. Uppgifterna i kundregistret kan användas för elektronisk direktmarknadsföring om kunden ger sitt samtycke.

Hur uppgifterna används

Personuppgifter används för att tillhandahålla tjänsten till kunden. Vi kan också använda personlig information för interna ändamål inom Tracker Ltd, t.ex. testning, produktutveckling, dataanalys och forskning för att förbättra våra produkter, tjänster och kundkommunikation.

Uppgiftsskydd

Tracker Ltd lagrar personlig och annan information i datasystem som är tillgängliga för yrkespersonal med särskilt begränsad åtkomst enligt ett sekretessavtal och som är belägna i datacenter som skyddas av fysiska säkerhetsåtgärder. Informationssystemen skyddas av moderna brandväggar och kommunikationen skyddas av modern krypteringsteknik.

Lagring av data

Uppgifterna kommer att sparas under den tid som krävs för att tjänsten ska kunna tillhandahållas. Licensuppgifter behövs för affärsanalyser och för att säkerställa en tillförlitlig verksamhet, så de förstörs inte om inte kunden uttryckligen begär det. Uppgifterna i det levande registret raderas när du avregistrerar dig, varefter det inte är möjligt att identifiera lokaliseringsuppgifterna i våra databaser. Spåraren kan använda sådana lokaliseringsuppgifter i utvecklingssyfte (till exempel för att ta reda på hur nätverket hänger ihop). När kunden slutar betala för tjänsten behåller spåraren kundens geografiska och andra uppgifter i minst ett år.

För betaltjänster sparas historiken på obestämd tid, och om historiken förstörs informeras kunden så att denne kan använda dataexportverktygen på client.tracker.fi för att lagra historiken i sitt eget datalager.

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Enheters och personers lokaliseringsuppgifter kan lämnas ut till en tredje part: till exempel till en annan Tracker-användare, för Ultrapoint-cross-tracking eller för att spåra en idrottstävling, om mottagaren av uppgifterna har tillgång till enhetens användarnamn och lösenord. Datainnehållet och historikens längd beror på vilken typ av lösenord som används (ägare, tittare, grupp). Kund- och lokaliseringsuppgifter kan överföras och avslöjas till Trackers partner om det är nödvändigt för att tillhandahålla eller utveckla tjänsten eller förbättra kundupplevelsen. Dessutom kan uppgifter lämnas ut för statistiska ändamål, t.ex. på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera en enskild person eller ett enskilt djur. Uppgifter kan överföras och lämnas ut utanför EU och EES på de villkor som anges i dataskyddslagstiftningen. I andra fall kommer Tracker inte att lämna ut personuppgifter från kunden till tredje part utan kundens samtycke.

Lag

Tracker Oy arbetar i enlighet med finsk lag och i händelse av att något avtal eller någon aktivitet mellan kunden och Tracker Oy står i konflikt med eller är oförenlig med finsk lag ska finsk lag gälla.

Radera uppgifter

Om du vill kan du anonymisera/ta bort alla dina uppgifter från våra system genom att ringa Trackers kundtjänst eller besöka en Tracker Service Desk. Spåraren kontrollerar kundens identitet före förfarandet.

2. Beskrivning av registret för licensieringstjänster


Registrets namn:
Licensieringstjänster


Personuppgiftsansvarig:
Tracker Oy Takatie 6 90440 KEMPELE


Kontaktperson för frågor som rör registret:
Vitalij Kanarskij (gdpr(at)tracker.fi)


Syftet med behandlingen av personuppgifter:
Syftet är att ge jägare och andra Tracker-kunder en högkvalitativ tjänst för positionering och navigering.


Datainnehållet i registret:

Användarens fullständiga namn
Användarens nuvarande IMEI-nummer och historik Licenskod(er) och aktiverings-/användningshistorik
E-postadress
Telefonnummer


Regelbundna informationskällor:
De uppgifter som hamnar i registret är de uppgifter som användaren lämnar vid registreringen av produkten.


Regelbundna utlämningar och överföringar av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:
Uppgifter kan överföras utanför EU och EES i den utsträckning som lagen tillåter.

Principer för skydd av registret: Endast användaren av Tracker (endast i syfte att identifiera användaren), utvecklarna av Tracker-tjänsten samt support- och marknadsföringspersonal har tillgång till användarregistreringsuppgifter. Registeruppgifter skyddas av brandväggar och andra tekniska medel.

Hantering av informationens livscykel


1. Samtycke:
Genom att registrera Tracker-produkten samtycker kunden till att tillhandahålla den information som Tracker behöver för att använda Tracker, för att möjliggöra användningen av tjänsten och för eventuell utveckling.


2. Insamling:
Uppgifterna samlas in när enheten registreras i Tracker-databaserna.

3. Bearbetning: uppgifter används för att identifiera kunden. Informationen kan också användas för att marknadsföra Trackers produkter och tjänster.

4. Bortskaffande: kunden kan begära information om sig själv från Tracker. Uppgifterna lämnas ut endast om kunden kan bevisa att han eller hon är rätt person.


5. Arkivering:
Tracker förbehåller sig rätten att lagra uppgifter utan tidsbegränsning.

6. Anonymisering/utplåning: Kunden har rätt att ta bort personuppgifter som rör honom/henne från registret för licensieringstjänsten genom att ringa Trackers kundtjänst eller besöka Trackers serviceställe. Spåraren kontrollerar kundens identitet före förfarandet.

3. Registerbeskrivning för Live-tjänster


Registrets namn:
Live-tjänster


Personuppgiftsansvarig:
Tracker Oy Takatie 6 90440 KEMPELE


Kontaktperson för frågor som rör registret:
Vitalij Kanarskij (gpdr(at)tracker.fi)


Syftet med behandlingen av personuppgifter:
Syftet är att ge jägare och andra Tracker-kunder en högkvalitativ tjänst för positionering och navigering.


Datainnehållet i registret:

Namn (skärmnamn, användarnamn)
Telefonnummer
Licenskod
Användarens geografiska objekt Objekt från integrerade system
Användargrupper
Användarens chattmeddelanden
Användarens lokaliseringsdata och sensordata från mobila enheter
Användarenheter och lösenord
Underhållshistorik
Användarens vänner
Händelselogg (administratörens användning)


Regelbundna informationskällor:
De uppgifter som kommer att ingå i registret är de uppgifter som tillhandahålls av användaren när produkten tas i bruk och som underhålls av användaren med hjälp av Tracker-programvaran.


Regelbundna utlämningar och överföringar av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:
Uppgifter kan överföras utanför EU och EES inom ramen för lagens gränser.

Principer för skydd av registret: Endast Tracker-användaren, utvecklarna av Tracker-tjänsten, supportpersonal och marknadsföringspersonal har tillgång till användarregistreringsuppgifter. Uppgifterna i registret skyddas av brandväggar och andra tekniska medel.

Hantering av informationens livscykel


1. Samtycke:
Genom att införa Tracker-programvaran samtycker kunden till att tillhandahålla den information som Tracker behöver för att använda Tracker, för att möjliggöra användningen av tjänsten och för eventuell utveckling.


2. Insamling:
Uppgifterna samlas in när enheten registreras i Tracker-databaserna.

3. Bearbetning: information som behövs för att ge kunderna de tjänster de behöver. Uppgifterna kommer inte att användas för andra ändamål.

4. Bortskaffande: kunden kan begära information om sig själv från Tracker. Uppgifterna lämnas ut endast om kunden kan bevisa att han eller hon är rätt person.


5. Arkivering:
Tracker förbehåller sig rätten att lagra uppgifter utan tidsbegränsning.

6. Anonymisering/utplåning: Kunden har rätt att ta bort personuppgifter som rör honom/henne från registret för licensieringstjänsten genom att ringa Trackers kundtjänst eller besöka Trackers serviceställe. Spåraren kontrollerar kundens identitet före förfarandet. Genom att ta bort sin egen registrering från live-registret gör kunden också sig själv bortglömd eftersom lokaliseringsuppgifterna i lokaliseringsregistret är kopplade till live-registret med hjälp av enhets-ID. Det vill säga att den inte går att känna igen efter avlägsnande.

4. Registerbeskrivning för onlinebutiker


Registrets namn:
Onlinebutik


Personuppgiftsansvarig:
Tracker Oy Takatie 6 90440 KEMPELE


Kontaktperson för frågor som rör registret:
Kundtjänst (webshop(at)tracker.fi)


Syftet med behandlingen av personuppgifter:
För att se till att nätbutiken är framgångsrik och för att förbättra kundservicen.


Datainnehållet i registret:

Kundens fullständiga namn
Gatuadress, postnummer, postort
E-postadress
Användarnamn
Lösenord


Regelbundna informationskällor:
De uppgifter som hamnar i registret är de uppgifter som kunden lämnar när han eller hon registrerar sig i nätbutiken.


Regelbundna utlämningar och överföringar av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:
Uppgifter kan överföras utanför EU och EES inom ramen för lagens gränser.

Principer för skydd av registret: Tillgång till kundregistreringsuppgifter är begränsad till användaren av Tracker (endast i syfte att identifiera användaren), utvecklarna av Tracker-tjänsten samt support- och marknadsföringspersonal. Uppgifterna i registret skyddas av brandväggar och andra tekniska medel.

Hantering av informationens livscykel


1. Samtycke:
Genom att registrera sig på e-handelswebbplatsen ger kunden sitt samtycke till att hans/hennes uppgifter används vid köpet och senare vid tillhandahållandet av kundservice.


2. Insamling:
Uppgifterna samlas in när du registrerar dig i Tracker e-handels kundregister.


3. Bearbetning:
Uppgifterna kommer att användas för att identifiera kunden och, beroende på kundens samtycke, även för elektronisk direktmarknadsföring.

4. Bortskaffande: Du kan begära information om dig själv från Tracker eller kontrollera dina uppgifter genom att logga in i webbutiken. Uppgifterna lämnas ut endast om kunden kan bevisa att han eller hon är rätt person.


5. Arkivering:
Tracker förbehåller sig rätten att lagra uppgifter utan tidsbegränsning.

6. Anonymisering/utplåning: Kunden har rätt att radera personuppgifter om honom/henne från e-handelsregistret genom att ringa Trackers kundtjänst eller besöka Trackers servicepunkt. Spåraren kontrollerar kundens identitet före förfarandet.

5. Beskrivning av registret över kundinformation.


Registrets namn:
Register över kunduppgifter


Personuppgiftsansvarig:
Tracker Oy Takatie 6 90440 KEMPELE


Kontaktperson för frågor som rör registret:
(webshop(at)tracker.fi)


Syftet med behandlingen av personuppgifter:
Nyhetsbrev till kunderna


Datainnehållet i registret:

Kundnamn
E-postadress
Telefonnummer
Kundland
Informationsnivå, vilken information skickas till kunden.

Regelbundna informationskällor: Uppgifterna samlas in från följande källor: från länken längst ner i klientens nyhetsbrev, från prenumeration på nyhetsbrevet på Tracker-webbplatsen, via Mitt Tracker-konto med prenumeration/avbeställning av nyhetsbrevet Tracker For Android 4, Tracker Hunter 4 for Iphone eller från alternativen för prenumeration/avbeställning i klient.tracker.fi-gränssnittet och eventuellt från andra kampanjer, t.ex. tävlingar etc., där vi samlar in kundens kontaktinformation med kundens samtycke.


Regelbundna utlämningar och överföringar av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:
Uppgifter kan överföras utanför EU och EES inom ramen för lagens gränser.

Principer för skydd av registret: Tillgång till kundregistreringsuppgifter är begränsad till användaren av Tracker (endast i syfte att identifiera användaren), utvecklarna av Tracker-tjänsten samt support- och marknadsföringspersonal. Registeruppgifter skyddas av brandväggar och andra tekniska medel.

Hantering av informationens livscykel

1. Samtycke:Kunden ombeds ge sitt samtycke till att kundkommunikation skickas via dessa medier. Samtycket är frivilligt.


2. Insamling:
Uppgifterna samlas in i registret över kunduppgifter.


3. Bearbetning:
Uppgifterna kommer att användas för att skicka dig kundbrev.

4. Bortskaffande:Du kan begära information om dig själv från Tracker eller kontrollera dina uppgifter genom att kontakta Tracker Support. Uppgifterna lämnas ut endast om kunden kan bevisa att han eller hon är rätt person.


5. Arkivering:
Tracker förbehåller sig rätten att lagra uppgifter utan tidsbegränsning.

6. Anonymisering/utplåning:Kunden har möjlighet att blockera eller begränsa sändningen av e-post via länken längst ner i nyhetsbrevet. Rätten att helt och hållet ta bort personuppgifter som rör honom eller henne från registret över kundmeddelanden genom att ringa Trackers kundtjänst eller besöka en Tracker-servicepunkt. Spåraren kontrollerar kundens identitet före förfarandet.