ALLMÄNT

Vi på Tracker Oy förstår att integritetsskydd är viktigt för våra kunder. Vi förbinder oss att respektera och skydda våra kunders integritet. I denna dataskyddsbeskrivning ger vi dig information om hur dina personuppgifter behandlas.

Vid behandlingen av personuppgifter iakttar vi Finlands och EU:s lagstiftning och bestämmelser och anvisningar som myndigheter gett. Våra kunder måste godkänna villkoren i denna dataskyddsbeskrivning för att kunna använda Tracker Oy:s produkter och tjänster eller för att kunna beställa produkter eller tjänster från vår nätbutik.

Vi samlar endast in information som behövs för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter. Vi samlar inte in känslig information såsom personbeteckningar. Vi samlar inte heller in eller sparar uppgifter om betalning såsom bankkortsnummer i samband med beställning. Betalningarna hanteras hos betaltjänsteleverantören eller betalningsförmedlaren.

Tracker förbehåller sig rätten att ändra priser och funktioner för produkter eller tjänster utan föregående meddelande.

Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas på Tracker Oy:s nätbutik, webbplats, tjänsten Mina sidor, Tracker Oy:s andra produkter och tjänster samt alla andra av Tracker Oy:s funktioner från vilka man kommer till detta dokument.

Tjänst betyder en applikation, webbtjänst eller lokaliseringsenhet tillverkad och publicerad av Tracker och nedan kallat ”Tjänsten”. Genom att betala för tjänsten får du rätt att använda tjänsten i dess avsedda användning. Tracker har rätt att stänga ett enskilt användarkonto vid misstänkt missbruk.

Användning av tjänsten kräver godkännande av sekretesspolicyn och servicevillkoren. Om du inte samtycker till sekretesspolicyn och användarvillkoren eller någon del av detta, är användning av tjänsten inte möjlig.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas är: Tracker Oy (Takatie 6, 90440 Kempele, Org-nummer FI04205273, tel. +358 10 666 4800).

Du kan ställa frågor om dataskyddet och behandlingen av personuppgifter per e-post: info@tracker.fi .

VAD ANVÄNDER VI INFORMATIONEN TILL?

Insamlad information används till:

 • Användning av våra produkter och tjänster (bl.a. positioneringstjänster).
 • Statistikändamål
 • För att upprätthålla kundrelationen
 • Leverans, hantering och arkivering av beställningar
 • Utveckling av Tracker Oy:s verksamhet och tjänster
 • Att förhindra missbruk
 • Att förbättra marknadsföringen samt till riktad marknadsföring
 • Utveckling av kundtjänsten och nätbutiken

Informationen behandlas med kundrelationen mellan kunden och Tracker Oy, användning av webbplatsen eller kundens separata samtycke som grund. Genom att ta i bruk en tjänst eller en produkt samt genom att beställa tjänster eller produkter godkänner du att dina uppgifter används enligt beskrivningen ovan.

Om kunden inte samtycker till insamling och användning av uppgifter är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra tjänster och produkter, och det är inte möjligt att använda produkten.

VARIFRÅN FÅR VI INFORMATIONEN?

Vi får huvudsakligen informationen av användarna själva. Dessutom är det möjligt att vi får information från våra samarbetspartners, exempelvis om servicehistorik från en av Tracker Oy auktoriserad serviceverkstad. Tracker Oy samlar inte in känslig information såsom personbeteckningar eller betalningsinformation. Uppgifter samlas inte in om kunden inte tar våra produkter eller tjänster i bruk. Vår webbplats och vår onlinebutik samlar in uppgifter när användaren besöker sidan (mer senare).

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?
 • Uppgifter som kunden lämnar
  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Information om användning av tjänsten eller analysresultat
  • Köphistorik, bl.a. beställda produkter och prisinformation om dessa
  • Leveransuppgifter såsom valt leveranssätt och leveransadress
  • Produktrecensioner
  • Information om användning av vår nätbutik och vår webbplats inklusive webbläsarinformation samt internetenhetens identifieringsuppgifter
  • Information, inklusive identifierare, om produktrecensioner och annat riktat innehåll
  • Användningsinformation om innehåll i sociala medier som Tracker Oy kontrollerar
  • IP-adresser
 • Positionsinformation och positionshistorik om en tjänst eller produkt som kunden använder
  • Positionsdata från enheter
  • Data som tjänster (bl.a. mjukvara) samlar in, bl.a. användarens telefonnummer, beställningskod för mjukvara, beställningshistorik för mjukvara samt GPS-enheter kopplade till mjukvaran inklusive eventuella tillkopplade telefonnummer

Det är nödvändigt att samla in uppgifterna för att användaren ska kunna beställa eller använda våra produkter och tjänster.

VEM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTERNA?

Endast Tracker Oy:s personal har tillgång till kunduppgifterna, och vår personal är utbildad i hur man använder uppgifterna på ett säkert och etiskt godtagbart sätt.

Tracker Oy kan vid behov lämna ut information till sina samarbetspartner när det behövs (exempelvis servicebeställningar från våra återförsäljare). Tracker Oy kan även lämnar ut information till samarbetspartner för att säkerställa god tjänstekvalitet.

Beroende på den tekniska implementeringen av databehandlingen kan en del personuppgifter fysiskt finnas på externa underleverantörers servrar och då behandlas dessa via tekniska driftanslutningar.

HUR SKYDDAS OCH FÖRVARAS UPPGIFTERNA?

Alla personuppgifter är skyddade mot otillbörlig åtkomst och mot förlust, ändring, utlämnande eller överföring som sker av misstag eller olagligt, och mot all annan olaglig behandling.

Serverhallarna och nätbutikens teknik och processer har en hög nivå av dataskydd. Servrarna är skyddade mot dataintrång och överbelastningsattacker.

Vi håller oss till god dataskyddspraxis vid behandling av personuppgifter och planering av denna behandling.

En del av registren kan finnas på servrar och i datasystem utanför Tracker Oy på grund av hur tjänsteleverantörernas egna system är uppbyggda. Sådan information är bl.a. information om vilka som gillat Tracker Oy:s innehåll i sociala medier samt de som prenumererar på vårt nyhetsbrev. En del av registren som finns hos externa tjänsteleverantörer kan finnas utanför EU.

Kraven i EU:s dataskyddsförordning, som träder i kraft 25.5.2018, beaktas vid behandlingen av personuppgifter.

HUR LÄNGE FÖRVARAS UPPGIFTERNA?

Vi förvarar kundernas personuppgifter endast så länge som de behövs för att vi ska kunna uppfylla de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Dessutom kan vissa uppgifter förvaras längre i de delar som det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter såsom bokföring och konsumenthandelsansvar samt för att kunna bevisa att dessa utförts på att tillbörligt sätt.

Kundens uppgifter i Tracker Oy:s datasystem kan raderas på kundens begäran, varefter uppgifterna inte längre kommer att användas för de ändamål som framgår av dataskyddsbeskrivningen. Radering av uppgifter kan dock göra det omöjligt att använda och beställa produkter och tjänster.

För vissa uppgifter kräver lagen långvarigare förvaring, bl.a. för följande ändamål:

 • I bokföringslagen fastställs längre förvaringstider för information oberoende av om materialet innehåller personuppgifter eller ej
 • Logguppgifter från datasystem samlas in och förvaras enligt lagen för att vi ska kunna erbjuda en lagenlig och säker nätbutik för våra kunder
 • Tillräckligt omfattande säkerhetskopior av butikens databaser och datasystem för att säkerställa uppgifterna, rätta till fel och för att garantera dataskydd och kontinuitet
VILKA RÄTTIGHETER HAR KUNDEN?

Du som kund har rätt att:

 • Få kopior av dina personuppgifter
 • Be att dina personuppgifter korrigeras eller raderas
 • På vissa villkor be att behandlingen begränsas eller motsätta dig att personuppgifterna behandlas

Dessutom har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter samlas in. Detta påverkar dock inte lagenligheten för den behandling av personuppgifter som gjorts innan samtycket återkallades. En del av uppgifterna måste sparas för att produkter och tjänster ska kunna användas. När du återkallar ditt samtycke till att uppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning samlas in förhindrar detta helt eller delvis användning av produkter eller tjänster.

ATT GÖRA EN UTREDNINGSBEGÄRAN OM PERSONUPPGIFTERNA?

Kunden har rätt att göra en utredningsbegäran om de insamlade personuppgifterna genom att kontakta Tracker Oy (se tidigare nämnd PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER). Denna begäran ska vara tillräckligt detaljerad för att vi ska kunna fastställa kundens identitet. Om vi i något fall och till viss del inte kan uppfylla kundens begäran, exempelvis inte radera uppgifter som vi enligt lagen är skyldiga eller har rätt att förvara, underrättar vi kunden om detta. Uppgifterna som kunden begär ut levereras i första hand i elektroniskt format till den e-postadress som finns i vårt kundregister, eller i skriftlig form till den adress som finns i vårt kundregister.

Om det i behandlingen förekommer brister eller sådant som strider mot lagen har kunden rätt att överklaga detta till dataskyddsmyndigheterna.

HUR KAN JAG PÅVERKA HUR MINA UPPGIFTER ANVÄNDS?

Tracker Oy erbjuder sina kunder möjlighet att påverka hur kundernas uppgifter samlas in och används. Du kan påverka insamlingen av dina uppgifter enligt följande:

 • Genom att sluta använda våra produkter, t.ex. utrustning för positionsbestämning, samlar vi inte längre in positionsuppgifter från din enhet.
 • Genom att sluta använda våra tjänster, t.ex. lokaliseringsprogramvara för positionsbestämning, samlar vi inte längre in positionsuppgifter från din enhet eller ditt telefonnummer.
 • Du kan avbeställa vårt nyhetsbrev genom en länk i nyhetsbrevet eller separat genom begäran.
 • Genom att du avböjer rätt till marknadsföring (e-postmeddelanden och SMS-meddelanden) i Mina sidor
 • Genom att be att Tracker Oy tar bort en del eller alla av dina uppgifter

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster och det är därför möjligt att funktioner tillkommer, förändras eller tas bort.

Obs! Det är i vissa fall inte möjligt att radera alla uppgifter när lagen kräver att en uppgift eller del därav ska sparas.

LÄMNAS MINA UPPGIFTER UT TILL TREDJE PART?

Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part när det behövs för att tjänsten eller produkten ska fungera. Information kan lämnas ut för direktmarknadsföring om den registrerade inte har förbjudit detta. Uppgifter kan lämnas ut till bolag i samma ekonomiska intressegruppering som Tracker Oy.

Tracker Oy kan använda sig av externa tjänsteleverantörer såsom tekniskt stöd per telefon, i vilket fall Tracker Oy kan överlämna personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifterna för Tracker Oy:s räkning.

Vi lämnar även vid behov ut information på myndighetsbegäran, om myndigheten i fråga har befogenhet att utföra begäran, exempelvis enligt ett domslutsbeslut eller annan tvingande lagstiftning. Vi underrättar alltid kunden om inkommen informationsbegäran om lagen tillåter detta.

ÖVERVAKNINGSDATA OCH KAKOR I VÅR NÄTBUTIK OCH PÅ VÅR WEBBPLATS

Tracker Oy:s webbplats och nätbutik använder sig av kakor (cookies) och motsvarande tekniker. Kakor är små textfiler som skickas mellan webbläsaren i kundens enhet och vår server. Vi använder oss av kakor för att identifiera kunder, upprätthålla inloggning samt för varukorgen. Det är obligatoriskt att godkänna kakor och användning av kakor för dessa funktioner. Användaren kan alltid radera kakorna i sin webbläsarhistorik när han/hon vill. Kakorna återinstalleras alltid när man besöker webbplatsen när webbläsaren så tillåter.

Vi använder oss även av andra tekniker (bl.a. Google analytics) och spårningsmetoder. Dessa tekniker hjälper oss att bättre förstå hur våra kunder beter sig och ger oss information om vilka av våra produkter som kunderna är intresserade av samt vilka funktioner och tjänster som är mest nyttiga för våra kunder.

GÄLLANDE LAG OCH LÖSANDE AV TVISTER

Tjänster regleras av finsk lag, med undantag för reglerna om lagval. Tvister som uppstår av eller i samband med tjänsten kommer att lösas i första instansen i Uleåborgs tingsrätt.

BEGRÄNSNING AV SERVICEANSVAR

Vi gör vårt bästa för att våra tjänster ska fungera och våra kunder får oavbruten service. Vi förbehåller oss rätten att ta några kontrollerade avbrott (t.ex. serveruppgraderingar) eller okontrollerade avbrott (t.ex. avbrott i kommunikation).

Tracker ansvarar inte för några direkta, indirekta eller följdskador, såsom förlust av data eller intäkter, eller andra skador som kan uppstå till följd av störningar eller användning av tjänsterna.

KAN DENNA DATASKYDDSBESKRIVNING ÄNDRAS?

Vi förbehåller oss rätten att ändra dataskyddsbeskrivningen när våra tjänster utvecklas eller när lagstiftningen förändras. Registrerade kunder underrättas om betydande ändringar i dataskyddsbeskrivningen i samband med villkorsuppdatering.

Denna dataskyddsbeskrivning ersätter vår tidigare registerbeskrivning.